STATUT

Dispoziții Generale

Art. 1. Denumirea. 

Asociaţia cu caracter profesional şi
ştiinţific a persoanelor fizice care promovează domeniul geneticii medicale
este SOCIETATEA ROMÂNA DE GENETICĂ MEDICALĂ, având ca acronim SRGM. În
relaţiile internaţionale societatea se identifică cu numele Romanian Society of
Medical Genetics, având ca acronim RSMG. 

Art. 2. Forma juridică. 

SRGM este o organizaţie nonguvernamentală,
apolitică şi nonprofit, cu personalitate juridică, având autonomie
organizatorică şi economică. SRGM funcţionează în concordanţă cu legislaţia
română în vigoare şi cu practica societăţilor ştiinţifice internaţionale.  

Art. 3. Sediul. 

Sediul SRGM este în
Timisoara, str. Eftimie Murgu, nr. 2, Disciplina de Genetica Medicala,
Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”, în conformitate cu art.
14, alin. 4 al prezentului Statut al SRGM. Mutarea sediului se face, odată cu
predarea mandatului de către preşedintele executiv, conform legii.    

Art. 4.Obiectivele SRGM

SRGM are
obiectivele stipulate mai jos:

4.1. Dezvoltarea geneticii medicale în
România prin:

a)promovarea cercetării ştiinţifice
fundamentale şi aplicative în domeniul geneticii medicale şi asigurarea unui
nivel ştiinţific cât mai înalt;

     b)perfecţionarea învăţământului
universitar şi postuniversitar de genetică medicală şi formarea de specialişti;

       c) îmbunătăţirea asistenţei medicale în
domeniul patologiei genetice şi malformative;

       d) fundamentarea unor hotărâri adecvate
pentru dezvoltarea geneticii medicale de către factorii de decizie
profesional-ştiinţifică (Academia Română, Academia de Ştiinţe Medicale,
Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării etc.)şi colaborarea
cu organismele guvernamentale sau nonguvernamentale în realizarea acestor
hotărâri.

4.2. Reprezentarea intereselor
profesionale şi ştiinţifice ale membrilor săi şi ale altor specialişti din
domeniul biomedical, pe plan intern şi extern. 

4.3. Îmbunătăţirea cooperării între
specialiştii din diverse domenii care abordează patologia genetică, precum şi a
educaţiei genetice a medicilor şi a populaţiei din România. 

4.4. Iniţierea unor programe de profilaxie
şi de asistenţă socială pentru bolnavii cu afecţiuni genetice şi malformative,
precum şi pentru diferite categorii de populaţie cu risc la aceste boli.  

Art. 5. Mijloacele utilizabile pentru
realizarea obiectivelor SRGM. 

5.1. Evaluarea direcţiilor principale şi a
problemelor prioritare (pentru diferite etape) ale cercetării ştiinţifice,
asistenţei medicale şi învăţământului de genetică medicală şi informarea
adecvată a forurilor de decizie şi a opiniei publice.

5.2. Coordonarea activităţii de cercetare
în domeniul geneticii medicale.

5.3. Elaborarea şi înaintarea către
instituţiile de profil ale statului a programelor necesare formării de
specialişti şi dezvoltării unei reţele naţionale de centre de genetică
medicală.

5.4. Recomandarea introducerii în
asistenţa medicală a unor mijloace moderne de diagnostic, explorare şi
profilaxie a bolilor genetice.

5.5. Coordonarea activităţii de informare
şi documentare, perfecţionarea continuă a pregătirii specilaliştilor din
domeniul geneticii medicale, realizarea unor publicaţii periodice sau
neperiodice de specialitate. 

5.6. Organizarea unor reuniuni şi
manifestări ştiinţifice, care să permită evaluarea rezultatelor, schimbul de
experienţă şi confruntarea opiniilor specialiştilor.

5.7. Colaborarea cu alte societăţi
medicale din România, cu asociaţii sau societăţi de genetică medicală din alte
ţări, afilierea la Societatea Europeană de Genetică Umană (European Society of
Human Genetics), precum şi colaborarea cu asociaţiile bolnavilor cu afecţiuni
genetice şi malformative.

5.8. SRGM va menține în permanență actualizată
pagina web a societații www.srgm.ro/

Membri SRGM

Art. 6. Calitatea de membru. 

SRGM are membri titulari, membri de onoare şi membri asociaţi.

6.1. Membri titulari pot fi persoanele fizice care lucrează direct în domeniul geneticii medicale/umane sau au preocupări importante în acest domeniu, recunosc statutul SRGM şi contribuie la realizarea obiectivelor societăţii.

6.2. Membri de onoare pot fi numiţi personalităţile ştiinţifice din ţară şi străinătate, care au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea Geneticii Medicale sau alte personalităţi care sprijină spiritual sau material realizarea obiectivelor SRGM. Membri de onoare sunt desemnaţi de către Consiliul SRGM.

6.3. Membri asociaţi pot fi persoane juridice, fundaţii, asociaţii de sprijin ale bolnavilor cu boli genetice, firme sau companii care contribuie la realizarea scopurilor societăţii. 

Art. 7. Dobândirea calităţii de membru.

Poate deveni membru titular sau asociat al societăţii orice persoană, care este interesată de domeniul geneticii medicale şi al patologiei determinată sau condiţionată genetic. Pentru a deveni membru al SRGM, persoanele interesate vor înainta o cerere scrisă, adresată conducerii unei filiale a societăţii, care o aprobă sau respinge. Calitatea de membru se dovedeşte cu legitimaţia, vizată anual, după achitarea cotizaţiei. 

Art. 8.Pierdereacalităţii de membru.

Calitatea de membru se poate pierde prin demisie, excludere sau încaz de deces. Se consideră demis orice membru care îşi exprimă în scris această hotărâre către conducerea filialei de care aparţine sau nu plăteşte cotizaţia timp de un an. Excluderea din SRGM se face de către Consiliu, încazul în care un membru al societăţii are abateri de la etica şi deontologia profesională, nu se conformează statutului sau hotărârilor Adunării Generale.

Art. 9. Drepturile membrilor SRGM.

9.1. Drepturile membrilor titulari constau în: 

a) participarea cu drept de vot la Adunarea Generală a SRGM;

b) depunerea sau acceptarea candidaturii pentru alegerea în organele de conducere;

c) participarea la proiectarea şi realizarea programelor ştiinţifice şi profesionale elaborate  de SRGM;

d) desemnarea în comisiile de experţi în domeniile de interes ale societăţii;

e) participarea la lucrările şi reuniunile ştiinţifice organizate de SRGM cu comunicări plenare sau poster;

f) obţinerea de reduceri ale taxelor de participare la manifestările SRGM sau de susţinere din partea societăţii pentru a participa la manifestările ştiinţifice interne şi internaţionale;

g) accesul la informaţiile ştiinţifice din materialele documentare sau baze de date obţinute de SRGM. 

9.2. Drepturile membrilor asociaţi constau în: 

a) participarea făra drept de vot la Adunarea Generală a SRGM;

b) participarea la lucrările şi reuniunile ştiinţifice organizate de SRGM cu comunicări plenare sau poster;

c) participarea la proiectarea şi realizarea programelor ştiinţifice şi profesionale elaborate de comisiile SRGM;

d) obţinerea de sprijin din partea SRGM în demersurile făcute către instituţiile statului; 

e) obţinerea de reduceri ale taxelor de participare la manifestările SRGM.?

Art. 10. Obligaţiile membrilor SRGM

10.1. Obligaţiile membrilor titulari constau în: 

a) participarea activă la acţiunile societăţii;

b) îndeplinirea integrală şi în termen a obligaţiilor asumate faţă de societate;

c) preocuparea permanentă pentru perfecţionarea pregătirii profesional-ştiinţifice;

d) practicarea unei conduite etice şi deontologice corecte;

e) achitarea până la data de 1 mai  a cotizaţiei anuale, al cărui cuantum va fi stabilit de Consiliul SRGM. 

10.2. Obligaţiile membrilor asociaţi constau în: 

a) practicarea unei conduite etice şi deontologice corecte;

b) achitarea până la data de 1 mai a cotizaţiei anuale, al cărui cuantum va fi stabilit de Consiliul SRGM;

c) spijinirea organizatorică şi/sau materială a societăţii

Structuri, Organizare și Atribuții

Art. 11. Structurile SRGM. 

Structurile SRGM sunt: Adunarea Generală, Consiliul, Biroul şi Filialele.

Art. 12. Adunarea Generală

12.1. Adunarea Generală, formată din ansamblul membrilor titulari, este organul suprem al SRGM.

12.2. Adunarea Generală ordinară a SRGM are loc o dată la doi ani. 

Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată la cererea a cel puţin ¼ din membri titulari, care vor prezenta în scris Consiliului problemele care doresc să fie discutate. 

12.3. Adunarea Generală este în plen cu cel puţin 1/3 din membri titulari şi este prezidată de Preşedintele onorific și condusă de Preşedintele executiv.

Lucrările Adunării Generale se consemnează în procese verbale.

12.4. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi exprimate direct, cu excepţia hotărârii de dizolvare a SRGM, care necesită 2/3 din numărul total al membrilor titulari.

12.5. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) adoptarea şi modificarea statutului SRGM;

b) Organizarea alegerilor revine unei Comisii de electori format din 3 membri SRGM, din 3 centre diferite.

c) alegerea prin vot direct şi secret a Biroului SRGM;

d) discutarea şi adoptarea programului SRGM, elaborat de Consiliu;

e) validarea sau invalidarea întregii activităţi a Consiliului SRGM;

f) dizolvarea SRGM.

Art. 13. Consiliul SRGM 

13.1. În perioada dintre Adunările Generale competenţa decizională în privinţa rezolvării problemelor majore ale SRGM, cade în sarcina Consiliului.

13.2. Consiliul este alcătuit din membri Biroului SRGM (v. alin. 14.2 al actualului statut) şi din Preşedintii filialelor SRGM (v. alin. 15.3 al actualului statut). Numărul membrilor Consiliului şi structura sa pot fi modificate, cu ocazia alegerilor, de către Adunarea Generală, în raport cu numărul filialelor şi al membrilor titulari existenţi. 

13.3. Consiliul se întruneşte anual sau în situaţii deosebite la cererea preşedintelui executiv, a vicepreşedinţilor sau a 2/3 din membri săi (pe baza unei cereri scrise şi motivate). Şedinţele Consiliului se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării. 

13.4. Consiliul este în plen şi poate hotărâ în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi prin exprimarea voturilor direct şi deschis; în caz de egalitate, votul preşedintelui executiv este decisiv. Neparticiparea nemotivată a unui membru la 2 din şedinţele Consiliului atrage excluderea şi înlocuirea sa prin hotărâre de Consiliu. La şedinţele Consiliului pot participa ca invitaţi şi alţi membri ai SRGM, titulari, onorifici sau asociaţi, dar fără a avea drept de vot. Lucrările Consiliului se consemnează în procese verbale. 

13.5. Consiliul poate adopta hotărâri prin corespondenţă (poştală, E-mail), consemnate într-un proces verbal semnat de preşedintele executiv, secretar şi trezorier (care sunt din acelaşi centru, conform art. 14, alin. 4 al prezentului statut), la care se ataşază, ca document, corespondenţa. 

13.6. Activitatea membrilor Consiliului nu este retribuită.

13.7. Atribuţiile Consiliului sunt următoarele:

a) primirea, prin protocol, de la fostul Consiliu a patrimoniului SRGM;

b) convocarea şi stabilirea ordinii de zi a Adunărilor Generale;

c) prezentarea în faţa Adunării Generale a informării asupra activităţii sale;

d) elaborarea programului SRGM, supunerea spre aprobare în plenul Adunării Generale şi apoi urmărirea îndeplinirii acestuia;

e) întocmirea planului anual de activităţi şi a bugetului societăţii;

f) desemnarea comitetelor de organizare ale manifestărilor ştiinţifice naţionale sau internaţionale ale SRGM;

g) desemnarea membrilor de onoare ai SRGM;

h) stabilirea cuantumului cotizaţiei anuale a membrilor titulari şi asociaţi;

i) propunerea membrilor societăţii pentru schimburi de experienţă, specializări şi burse de studiu sau congrese, în ţară şi străinătate;

j) iniţierea şi sprijinirea editării unor publicaţii periodice sau neperiodice.

Art. 14. Biroul SRGM 

14.1. În perioada dintre Adunările Generale activitatea curentă a societăţii este condusă de Biroul SRGM. Biroul se întruneşte bianual pentru a dezbate probleme importante, iar pentru rezolvarea problemelor curente se va recurge la adoptarea de hotărâri prin corespondenţă (poştală, E-mail) între membri biroului. 

14.2. Biroul are în componenţă următorii membri:

– Preşedintele de onoare (Past President-ul decan de vârstă);

– Past-President

– Preşedintele executiv;

– Vicepreşedinţii – 5;

– Secretarul;

– Trezorierul.

14.3. Membrii Biroului (cu excepția pozițiilor de Past-President) sunt aleşi, prin vot direct şi secret, de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. 

Fiecare membru al Biroului poate fi ales numai pentru cel mult două  mandate consecutive, pentru acceași funcție.

14.4. Preşedintele executiv, secretarul şi trezorierul vor fi din acelaşi centru, pentru fiecare mandat iar cel puțin patru vicepreşedinţi vor fi din alte centre.

14.5. Atribuţiile preşedintelui executiv al SRGM sunt:

a) conducerea şi reprezentarea SRGM în faţa instituţiilor sau organizaţiilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, de învăţământ şi asistenţă medicală, administrative şi judecătoreşti;

b) convocarea şi conducerea şedinţelor Consiliului şi a Biroului şi medierea în cazul unor puncte de vedere diferite; la paritate de voturi, votul său este decisiv;

c) vegherea la respectarea strictă a statutului şi programului SRGM;

d) ordonarea de credite;

e) întocmirea anuală a raportului scris asupra stării generale a SRGM şi prezentarea lui în faţa Consiliului; 

f) întocmirea raportului scris la predarea mandatului, împreună cu secretarul şi trezorierul societăţii, asupra stării generale a SRGM şi prezentarea lui pentru dezbatere în scopul validării sau invalidării în Adunarea Generală. 

14.6. Atribuţiile fiecăruia din cei cinci vicepreşedinţi sunt distribuite sau redistribuite individual (detaliate mai jos la literele a, b, c, d, e, f) în cadrul Biroului. Aceste atribuţii constau în:

a) îndeplinirea (prin delegare) a îndatoririlor preşedintelui executiv al SRGM în absenţa acestuia;

b) coordonarea realizării de proiecte curriculare, pentru învăţământul universitar şi postuniversitar de specialitate şi înaintarea lor comisiilor competente din instituţiile aflate în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, respectiv a Ministerului Sănătăţii Publice; 

c) coordonarea documentării asupra practicării geneticii clinice şi elaborarea unor propuneri pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare pentru patologia genetică şi malformativă, precum şi a propunerilor de optimizare a traseului curricular în formarea medicilor geneticieni şi a celor din specialităţile conexe cu genetica medicală şi înaintarea lor comisiilor competente din instituţiile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice; 

d) coordonarea documentării asupra stadiului în care se află cercetarea ştiinţifică şi testarea genetică şi elaborarea unor propuneri pentru screening-ul genetic şi înaintarea lor comisiilor competente aflate în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, respectiv a Ministerului Sănătăţii Publice; 

e) documentarea asupra relaţiilor publice naţionale şi internaţionale ale unităţilor de genetică medicală şi elaborarea unor propuneri pentru armonizarea lor; intreţinerea relaţiilor cu instituţiiile statului care gestionează educaţia, cercetarea şi asistenţa sanitară, cu alte instituţii interesate de genetica medicală; colaborarea cu societăţile ştiinţifice de profil, naţionale şi internaţionale; invitarea unor personalităţi pentru a conferenţia la cursurile de formare profesională şi/sau la manifestările ştiinţifice ale SRGM; 

f) coordonarea colaborării membrilor societăţii cu Colegiul Medicilor din România sau cu filialele lui judeţene, în rezolvarea problemelor de bioetică;

g) întocmirea anuală a raportului scris asupra activităţii lui şi a comisiei coordonate şi prezentarea lui în faţa Consiliului; 

h) întocmirea raportului scris la predarea mandatului, asupra activităţii lui şi a comisiei coordonate şi înaintarea lui preşedintelui executiv, pentru a fi inclus în raportul general, care va fi prezentat pentru dezbatere, în scopul validării sau invalidării în Adunarea Generală. 

14.7. Atribuţiile secretarului SRGM sunt:

a) ţinerea evidenţei membrilor, a arhivei şi a ştampilei societăţii;

b) ţinerea evidenţei unităţilor de genetică din ţară;

c) alimentarea şi reactualizarea datelor de pe pagina de web a SRGM, referitoare la: Statutul SRGM, membri, comisii, unităţi de genetică, cursuri EMC, manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 

d) întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului şi a documentelor oficiale ale SRGM, notificarea convocării Adunării Generale şi a şedinţelor Consiliului şi urmărirea constituirii cvorumului;

e) efectuarea corespondenţei SRGM sub îndrumarea şi cu aprobarea preşedintelui executiv;

f) întocmirea anuală a raportului scris asupra situaţiei membrilor, unităţilor de genetică şi filialelor, pe care îl prezintă Consiliului; 

g) întocmirea raportului scris la predarea mandatului, împreună cu preşedintele executiv şi trezorierul societăţii, asupra stării generale a SRGM, pentru a fi prezentat pentru dezbatere, în scopul validării sau invalidării, în Adunarea Generală.

14.8. Atribuţiile trezorierului SRGM sunt:

a) gestionarea averii financiare a societăţii, efectuarea de încasări şi plăţi, păstrarea registrelor de evidenţă, a patrimoniului şi a registrului pentru încasări şi plăţi;

b) notificarea şi urmărirea plăţii cotizaţiilor de către filiale;

c) depunerea obligatorie la bancă a sumelor mai mari de 500 lei; pentru scoaterea de bani sunt necesare semnătura preşedintelui executiv (sau a celui delegat să-l înlocuiască) şi a trezorierului;

d) relaţiile cu persoanele juridice non-profit (fundaţii şi asociaţii de sprijin ale bolnavilor), precum şi cu persoanele juridice care au ca obiect de activitate comercializarea aparaturii şi reactivilor utilizaţi în învăţământ, cercetare şi asistenţă medicală, în vederea obţinerii de sprijin financiar pentru activităţile SRGM; 

e) alimentarea şi reactualizarea datelor de pe pagina de web a SRGM, referitoare la: membri cotizanţi, taxele percepute de SRGM pentru cursuri de formare sau participare la manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale organizate de societate;

f) întocmirea anuală a raportului scris asupra stării financiare a societăţii pe care îl prezintă  Consiliului;

g) întocmirea raportului scris la predarea mandatului, împreună cu preşedintele executiv şi secretarul societăţii, asupra stării generale a SRGM, pentru a fi prezentat pentru dezbatere, în scop de validare sau invalidare, în Adunarea Generală. 

Art. 15. Filialele SRGM 

15.1. Filialele pot fi constituite în toate judeţele în care există cel puţin 10 membri titulari. 

15.2. Filialele realizează practic programul SRGM pe plan local;

15.3. Activitatea unei filiale este condusă de un preşedinte şi un secretar-trezorier, aleşi pe 4 ani, prin votul direct şi secret al membrilor titulari din filială, cu majoritatea simplă. În funcţie de necesităţi, poate fi ales şi un vicepreşedinte (dacă numărul membrilor filialei este peste 50), care poate prelua o parte din atribuţiile preşedintelui de filială.

15.4. Atribuţiile preşedintelui de filială sunt:

a) reprezentarea pe plan teritorial a Consiliului SRGM;

b) urmărirea participării membrilor din teritoriu la acţiunile ce derivă din programul SRGM;

c) organizarea anuală a cel puţin unei manifestări ştiinţifice locale;

d) urmărireaîncasăriicotizaţiilormembrilorfilialei;

e) întocmirea anuală a raportului scris, împreună cu secretarul-trezorier de filială, asupra stării filialei şi trimiterea unei copii Consiliului;

f) întocmirea raportului scris la predarea mandatului, împreună cu secretarul-trezorier de filială, asupra stării filialei, prezentarea lui în adunarea membrilor filialei pentru dezbatere, în scopul validării sau invalidării şi trimiterea unei copii Consiliului.

15.5. Atribuţiile secretarului-trezorier de filială sunt:

a) ţinerea evidenţei membrilor, a arhivei şi a ştampilei filialei;

b) întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor filialei, notificarea convocării Adunării membrilor filialei şi urmărirea constituirii cvorumului pentru vot;

c) efectuarea corespondenţei filialei sub îndrumarea şi cu aprobarea preşedintelui de filială;

d) păstrarea registrelor de evidenţă şi a registrului pentru încasări şi plăţi ale filialei; efectuarea de încasări şi plăţi la nivelul filialei;

e) notificarea şi colectarea cotizaţiilor în filială;

f) relaţiile cu firmele şi obţinerea de sponsorizări pe plan local;    

g) întocmirea anuală a raportului scris, împreună cu preşedintele de filială, asupra stării filialei, prezentarea lui în adunarea membrilor filialei pentru dezbatere, în scopul validării sau invalidării şi trimiterea unei copii Consiliului.

Manifestările științifice organizate de SRGM. Publicații. Distincții.

Art. 16. Manifestări ştiinţifice şi cursuri de formare profesională. 

SRGM va organiza prin Consiliu:

– un congres naţional cu participare internaţională, odată la 4 ani;

– conferinţe naţionale anuale, pe domenii ale geneticii, între două congrese;

– cursuri postuniversitare creditate EMC, sincronizate sau nu cu manifestările ştiinţifice.

Articolul 17- se adauga titlul si se completeaza continutul art. 17 din actul constitutiv al SRGM, se delimiteaza aliniate de la 17.1 la 17.4.

Art. 17. Publicaţii. Distincții. 

SRGM poate edita publicaţii periodice sau neperiodice, rapoarte, materiale metodologice, buletine informative. Apariţia lor va fi aprobată de către Consiliu. SRGM poate acorda distincții membrilor săi sau altor personalități din țară sau străinătate, care au contribuții deosebite în dezvoltarea geneticii din România.

17.1. Distincțiile acordate de SRGM sunt Cromozomul de aur și Cromozomul de argint.

17.2. Decizia de acordare a distincțiilor aparține Biroului SRGM.

17.3. Numărul maxim de distincții Cromozomul de aur acordat pe timpul mandatului unui Birou nu poate fi mai mare de 4.

17.4. Numărul maxim de distincții Cromozomul de argint acordat pe timpul mandatului unui Birou nu poate fi mai mare de 8.

Mijloace Financiare

Art. 18. Patrimoniul SRGM. 

Patrimoniul SRGM se va constitui din cotizaţiile membrilor şi alte surse de venituri.

Art. 19. Veniturile SRGM şi ale filialelor

19.1. Veniturile SRGM pot proveni din cotizaţii, contribuţii, excedentul rămas după organizarea de manifestări ştiinţifice, încasări obţinute din activităţi specifice, donaţii, moşteniri şi alte resurse financiare, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare.

19.2. Cotizaţiile provin de la membri societăţii, cuantumul lor se stabileşte anual de către Consiliu, iar achitarea lor se va face până la data de 1 mai a anului financiar în curs, prin filialele societăţii, în contul unic al SRGM. Filialelepot beneficia de 1/3 din suma cotizaţiilorcolectate anual la nivelullor.

19.3. Orice venituri obținute în afara cotizațiilor, realizate prin intermediul unei filiale, vor fi repartizate în proporție de 90% filialei și 10% SRGM.

Art. 20. Cheltuielile SRGM şi ale filialelor

20.1. Cheltuielile SRGM pot fi efectuate şi decontate doar în legătură cu activităţile de reprezentare, ştiinţifice, administrative şi organizatorice şi nu includ salarii.  

20.2. Cheltuielile de reprezentare pot fi efectuate, în funcţie de posibilităţi în limita disponibilului, atât pentru delegaţii societăţii cât şi pentru invitaţii acesteia.

20.3. Cheltuielile legate de activităţile ştiinţifice pot consta în:

a) compensarea parţială sau totală a taxelor de participare la manifestările SRGM pentru membri titulari tineri (doctoranzi cu frecvenţă, asistenţi universitari, rezidenţi, studenţi), cu aprobarea Consiliului;

b) susţinerea de către Consiliul SRGM a membrilor titulari care au rezultate deosebite în activitatea de cercetare, pentru a participa la manifestări ştiinţifice internaţionale; 

c) subvenţionarea taxelor de acces la unele baze de date internaţionale.

20.4. Cheltuielile de subvenţionare a activităţilor administrative includ: corespondenţa, telefonul, multiplicarea sau tipărirea de formulare şi materiale informative.

20.5. Cheltuielile legate de deplasarea şi cazarea a membrilor Consiliului, la activităţile organizatorice ale societăţii, pot fi efectuate în limita disponibilului. 

Alte Dispoziții

Art. 21. Sigla şi ştampila SRGM.

SRGM are propria sa siglă şi ştampilă, care are pe marginea ovală denumirea societăţii, iar în mijloc sigla societăţii. Aceasta înfăţişează însemnele hipocratice, cupa, toiagul şi şarpele, precum şi dubla spirală ADN. Fiecare filială va avea propria sa ştampilă, identică ca mărime şi format cu cea a SRGM, iar conţinutul diferă doar prin inscripţia numelui filialei. 

Art. 22. Modificarea statutului SRGM 

22.1. Propunerea de modificare a statutului poate fi făcută de către de membri titulari în plenul Adunării Generale sau de către Consiliu.  

22.2. Validarea modificării statutului poate fi făcută de Adunarea Generală a SRGM, care se întruneşte o dată la patru ani sau prin votul separat şi consensual al Adunărilor membrilor din  filiale, care se întrunesc anual. 

22.3. Validarea modificării statutului necesită majoritatea simplă a voturilor a 2/3 din membri titulari la prima convocare sau majoritatea simplă a voturilor membrilor titulari, indiferent de cvorum, la a doua convocare.

Art. 23. Durata existenţei SRGM 

23.1. Durata existenţei SRGM este nelimitată, începând din 23.03.1995, data înregistrării sale la Tribunalul Iaşi, dosar nr. 29/23.03.1995, conform legilor în vigoare. 

23.2. SRGM se dizolvă fie prin scăderea numărului de membri titulari sub 20, fie datorită unei cauze ce decurge din alte motive legale. Hotărârea de dizolvare se ia în Adunarea Generală cu prezenţa a 2/3 din membri titulari, cu ¾ din numărul voturilor celor prezenţi. În această situaţie, Adunarea Generală stabileşte, disponibilizarea patrimoniului, iar Preşedintele executiv efectuează demersurile necesare pentru închiderea legală a societăţii.

Art. 24. Clauze finale

24.1. Statutul actual reprezintă varianta reactualizată a i) actului constitutiv, aprobat de către membri fondatori prezenţi la Cluj-Napoca, cu ocazia Primului Simpozion Naţional de Boli Genetice, Metabolice şi Endocrine la Copil, în ziua de 27 octombrie 1994; ii) statutului actualizat prin actul adiţional autentificat sub nr. 1612/25.02.1999, înscris în registrul de persoane juridice al Tribunalului Iasi; iii) statutului reactualizat prin Incheierea Civila nr. 1331/CC/2007 a Judecatoriei Cluj-Napoca.  iiii) prin Incheierea Civila nr.17671/CC/2010 a Judecatoriei Cluj Napoca.

24.2. Statutul prezent a fost prezentat și aprobat, articol după articol şi în totalitate de către Adunarea Generală a SRGM din 25.09.2014, Bucuresti.

Prof. Dr. Maria Puiu, Președinte executiv SRGM Mandat 2014-2018


Istoric


Statut


Conducere


Filiale

Close Menu